قالب سازی همون مجموعه قالب در پوش مداد تراش

قالب سازی همون مجموعه قالب در پوش مداد تراش

توضیحات قالب سازی همون مجموعه قالب در پوش مداد تراش تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک ...

قالب سازی مربوط به قالب مداد تراش

قالب سازی مربوط به قالب مداد تراش

توضیحات قالب سازی مربوط به قالب مداد تراش تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی ماشینکاری سنبه گیر قفسه

قالب سازی ماشینکاری سنبه گیر قفسه

توضیحات قالب سازی ماشینکاری سنبه گیر قفسه تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی ماتریس قفسه

قالب سازی ماتریس قفسه

توضیحات قالب سازی ماتریس قفسه تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی کاور محافظ کولر

قالب سازی کاور محافظ کولر

توضیحات قالب سازی کاور محافظ کولر تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قطعه رول استند مربوط به صنایع کارتن سازی

قالب سازی قطعه رول استند مربوط به صنایع کارتن سازی

توضیحات قالب سازی قطعه رول استند مربوط به صنایع کارتن سازی تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم ...

قالب سازی قطعه تزریق شده جا کپسولی آتش نشانی ماموت

قالب سازی قطعه تزریق شده جا کپسولی آتش نشانی ماموت

توضیحات قالب سازی قطعه تزریق شده جا کپسولی آتش نشانی ماموت تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم ...

قالب سازی قالب محافظ کولر

قالب سازی قالب محافظ کولر

توضیحات قالب سازی قالب محافظ کولر تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قالب سنبه ماتریس ایزی لاک

قالب سازی قالب سنبه ماتریس ایزی لاک

توضیحات قالب سازی قالب سنبه ماتریس ایزی لاک تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قالب دسته چاقو

قالب سازی قالب دسته چاقو

توضیحات قالب سازی قالب دسته چاقو تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قالب دسته چاقو

قالب سازی قالب دسته چاقو

توضیحات قالب سازی قالب دسته چاقو تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قالب درپوش کاور محافظ برق

قالب سازی قالب درپوش کاور محافظ برق

توضیحات قالب سازی قالب درپوش کاور محافظ برق تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قالب درپوش سر لوله گلگیر ماشین سنگین

قالب سازی قالب درپوش سر لوله گلگیر ماشین سنگین

توضیحات قالب سازی قالب درپوش سر لوله گلگیر ماشین سنگین تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک ...

قالب سازی قالب دایکست قاشق آلومینیومی مربوط به لوازم آرایشی

قالب سازی قالب دایکست قاشق آلومینیومی مربوط به لوازم آرایشی

توضیحات قالب سازی قالب دایکست قاشق آلومینیومی مربوط به لوازم آرایشی تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم ...

قالب سازی قالب پلاستیک قطعات آسانسور

قالب سازی قالب پلاستیک قطعات آسانسور

توضیحات قالب سازی قالب پلاستیک قطعات آسانسور تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قالب اسپیسر

قالب سازی قالب اسپیسر

توضیحات قالب سازی قالب اسپیسر تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی قالب اسپیسر بتون ریزی هارد ۵۰

قالب سازی قالب اسپیسر بتون ریزی هارد ۵۰

توضیحات قالب سازی قالب اسپیسر بتون ریزی هارد ۵۰ تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی سنبه قالب کاور کپسول آتشنشانی ماموت

قالب سازی سنبه قالب کاور کپسول آتشنشانی ماموت

توضیحات قالب سازی سنبه قالب کاور کپسول آتشنشانی ماموت تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی سنبه قالب قفسه

قالب سازی سنبه قالب قفسه

توضیحات قالب سازی سنبه قالب قفسه تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی سنبه قالب قفسه پلاستیکی

قالب سازی سنبه قالب قفسه پلاستیکی

توضیحات قالب سازی سنبه قالب قفسه پلاستیکی تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی سنبه قالب جا کپسول آتش نشانی ماموت

قالب سازی سنبه قالب جا کپسول آتش نشانی ماموت

توضیحات قالب سازی سنبه قالب جا کپسول آتش نشانی ماموت تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک ...

قالب سازی جا کلیدی برق

قالب سازی جا کلیدی برق

توضیحات قالب سازی جا کلیدی برق تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی جا کپسولی

قالب سازی جا کپسولی

توضیحات قالب سازی جا کپسولی تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب سازی اسپیسر

قالب سازی اسپیسر

توضیحات قالب سازی اسپیسر تماس با قالبسازی کارافن تلفن ها تلفن: 66202056 تلفن: 66236609 تلفن: 66812501 فکس: 66821967 تلفن همراه: 09121941271 آدرس تهران، جاده قدیم کرج، خیابان 17 شهریور، خیابان عبدلرحیمی، کوچه دوم پلاک 22 ...

قالب گلگیر بست مخفی

قالب گلگیر بست مخفی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب گلگیر بست مخفی است. که به اختصار شرح داده می شود.این نوع قالب یک قالب فلزی است که ...

قالب درب کنسرو

قالب درب کنسرو

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب شماره 13 است. که به اختصار شرح داده می شود.     طراحی سایت معتبر و حرفه ای با ...

قطعه اسپیسر

قطعه اسپیسر

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب قطعه اسپیسر است. که به اختصار شرح داده می شود.     طراحی سایت معتبر و حرفه ای ...

قالب شماره 2

قالب شماره 2

قالب شماره 2 قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب شماره 2  است. که به اختصار شرح داده می شود....

قطعه اتصالات

قطعه اتصالات

  قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کارهای این شرکت ، قالب قطعه ی اتصالات  است. که به اختصار شرح داده می شود.  طراحی سایت نام محصول :قطعه ...

قالب جاریکایی منبع اب

قالب جاریکایی منبع اب

  جا ریکایی و مهره ی منبع اب(قالب بادی) قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب جاریکایی و مهره ی منبع ...

قالب منبع آب-قالب بادی

قالب منبع آب-قالب بادی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب منبع آب (قالب بادی) است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول :  قالب منبع ...

قالب چراغ خطر کامیون

قالب چراغ خطر کامیون

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کارهای این شرکت ، قالب چراغ خطر کامیون است. که به اختصار شرح داده می شود.  طراحی سایت نام محصول: قالب چراغ ...

چراغ منعطف بغل کامیون

چراغ منعطف بغل کامیون

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب چراغ منعطف بغل کامیون است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: چراغ منعطف بغل ...

قالب واشر با جنس فنر

قالب واشر با جنس فنر

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب واشر فنری  است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول : قالب واشر فنری متریال : ...

بست گلگیر

بست گلگیر

قالب فلزی بست گلگیر قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب فلزی بست گلگیر است. که به اختصار شرح داده ...

قالب پایه تزیینی لوله

قالب پایه تزیینی لوله

قالب پایه تزیینی لوله قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب پایه تزیینی لوله است. که به اختصار شرح داده ...

قالب فلزی کرنر سی

قالب فلزی کرنر سی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کار های این قالب سازی، قالب واسط  فلزی کرنر سی است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قالب واسط فلزی ...

قالب لوله ای سیمان

قالب لوله ای سیمان

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کار های این قالب سازی، قالب لوله ای تست سیمان است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قطعه ی لوله ...

قالب سبد

قالب سبد

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب سبد همه کاره است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قالب سبد همه کاره  ...

قالب بوگیر کاسه ای

قالب بوگیر کاسه ای

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب بوگیر کاسه ای است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول : قالب بوگیر کاسه ...

قالب دایکاست کابلی

قالب دایکاست کابلی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب دایکاست کابلی است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قالب دایکاست کابلی متریال: دارای دو ...

قالب نگه دار سینی

قالب نگه دار سینی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب نگه دار سینی جهت نظم دادن به سیم ها است. که به اختصار شرح داده می شود. ...

قالب کاپ

قالب کاپ

قالب کاپ قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب کاپ  است. که به اختصار شرح داده می شود.    ...

پایه مفصلی میز

پایه مفصلی میز

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی ، قالب پایه مفصلی میز است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: پایه مفصلی ...

قالب در پوش منبع آب

قالب در پوش منبع آب

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب درپوش منبع آب بادی است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول : قالب ...

قالب شیر منبع آب

قالب شیر منبع آب

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب شیر منبع آب است. که به اختصار شرح داده می شود.نام محصول: قالب شیر منبع اب    ...

قالب چراغ بغل اسکانیا

قالب چراغ بغل اسکانیا

قالب چراغ بغل اسکانیا قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کارهای این شرکت ،قالب چراغ بغل اسکانیا است. که به اختصار شرح داده می شود....

قالب بوگیر فشاری

قالب بوگیر فشاری

قالب بوگیر فشاری قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب بوگیر فشاری  است. که به اختصار شرح داده میشود. نام ...

قالب پایه رگلاژی

قالب پایه رگلاژی

قالب پایه رگلاژی قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب پایه رگلاژی است. که به اختصار شرح داده میشود. نام ...

قالب لیوان مخصوص قرص

قالب لیوان مخصوص قرص

قالب لیوان قرص قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب لیوان مخصوص قرص است. که به اختصار شرح داده میشود. ...

قالب حرکتی ننو کودک

قالب حرکتی ننو کودک

قالب برای حرکت ننو کودک قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب حرکتی ننو کودک است. که به اختصار شرح ...

قالب چرخ خرید

قالب چرخ خرید

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های های این قالب سازی، قالب چرخ خرید است. که به اختصار شرح داده میشود: نام محصول :  چرخ خرید متریال:  ...

قالب نگه دار لامپ LED

قالب نگه دار لامپ LED

قالب نگه دار لامپ LED قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب نگه دار لامپ LED  است. که به اختصار ...

درباره ما


 قالب سازی کارافن با استفاده از مجهزترین و مدرنترین دستگاه ها اقدام به ساخت وتولید قطعات خودرو،پزشکی ،کشتی رانی،هواپیمایی و…با بالاترین کیفیت کرده است وبه عنوان یکی از موفق ترین قالب سازی در ایران می باشد. 

آخرین مقالات


پلی پروپیلن pp

پلی پروپیلن pp

تمامی حقوق محفوظ است. طراحی سایت و سئو سایت با شرکت فونیکس

Call Now Button