نمونه کار ها

قالب سوکت مورد استفاده در صنایع پزشکی

0

توضیحات

قالب سازی جناقی ویبراتور

تماس با قالبسازی کارافن