نام قالب: قالب تکی سیمان  |  متریال:PP

 

ویژگی : قالب سیمان از دو قطعه قرینه تشکیل شده است، که قابلیت اتصال و انفصال دارد. که برای آزمودن سیمان ها در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.