نام محصول : لیوان مخصوص قرص

ویژگی : این قطعه برای کمک به بیماران و کودکانی که نمی توانند خودشان قرص استفاده کنند، به صورت پیشرفته طراحی شده است.