نام محصول : محفظه نگه داری کپسول ماسک  | متریال : PP

ویژگی : این قطعه در انواع ماسک ها برای نگه داری کپسول ها استفاده می شوند. از دو قسمت تشکیل شده است و پس از گذاشتن کپسول در محفطه به یکدیگر چفت می شوند. و برای اتصال به ماسک ،ازبخشی از پارچه ی ماسک استفاده می کند.