نام محصول :قالب چرخ خرید | متریال:  دارای دو قسمت می باشد. قسمت روی کارpp و داخل کار Pvc

این قطعه  به سبد های فروشگاهی به منظور حرکت کردن سبد ها متصل می شوند.