نمونه کار ها

قالب سازی سنبه قفسه پلاستیکی

0

توضیحات

ساخت قالب قفسه پلاستیکی جهت تولید محصول از طریق تزریق پلاستیک

تماس با قالبسازی کارافن